Książka obiektu budowlanego

Kompleksowe usługi firmy BAKS to również pomoc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji: sporządzania protokołów odbioru mieszkań i domów, inwentaryzacji budowlanych, a także prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) to najważniejszy dokument związany z eksploatacją budynku lub budowli, a jej prowadzenie jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu, a jej prowadzenie winno być systematyczne przez cały okres użytkowania budynku. Dla każdego obiektu należy założyć odrębną książkę.

Wpisy do książki obejmują:

  • podstawowe dane identyfikujące obiekt – rodzaj i adres, właściciela, zarządcę, protokół odbioru obiektu, pozwolenie na użytkowanie oraz zmianę właściciela lub zarządcy
  • dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji,
  • plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła,
  • protokoły przeglądu technicznego budynku i kontroli, badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, które tego wymagają. Jednocześnie każdy wpis powinien cechować się jednoznacznością i zwięzłością i powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła. Książka obiektu budowlanego powinna być dostępna w miejscu jej prowadzenia i przechowywania.

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który nie wypełni obowiązku prowadzenia książki, popełnia wykroczenie budowlane i może zostać ukarany karą grzywny. W związku z powyższym proponujemy współpracę właścicielom i zarządcom, których obiekty budowlane objęte są obowiązkiem prowadzenia książek. Oferujemy zakładanie książek oraz ich sukcesywne uzupełnianie o nowe wpisy dotyczące zaistniałych zdarzeń w trakcie użytkowania. Proponujemy również dłuższą współpracę obejmującą przejęcie obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów, w zakresie kosztorysowania prac budowlanych, okresowych kontroli technicznych, inwentaryzacji budowlanych oraz w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną.