nadzór budowlany katowiceZgodnie z art. 62 ust. 3 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli. Kontroli dwa razy w roku podlegają wszystkie budynki, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 lub mające powierzchnię zabudowy większą niż 2000 m2. Kontrole te, do których mocą prawa zobligowani są właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, powinny być wykonywane w ściśle określonych w ustawie terminach.

Okresowa kontrola budynku wielkopowierzchniowego powinna być dokonana do:

  • 30 listopada – kontrola przed okresem zimowym,
  • 31 maja – kontrola po okresie zimowym.

O fakcie kontroli należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego